Skip to Content
Ingangsdatum : 21 mei 2020

De Inhoud:


 • Overzicht

  Armstrongtyres (“Armstrongtyres”, “wij”, of “ons”) weet dat u uw rechten waardeert. Deze Algemene Voorwaarden beheren uw gebruik van onze website, de subdomeinen ervan en onze diensten die eigendom zijn van en beheerd worden door Armstrong Tyres Europe B.V, Inc (“Armstrongtyres”).

  Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten/website gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de Armstrongtyres diensten of toegang krijgen tot enige inhoud.

 • Algemene Voorwaarden

  • Ons bedrijf is wettelijk geregistreerd in Nederland, vestigingsnummer 000039105784. en we hebben de vereiste overheidstoestemmingen om onze diensten te verlenen.
  • Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden gaat u akkoord met de voorwaarden van ons Privacybeleid, dat hierin uitdrukkelijk is opgenomen. Voordat u gebruik maakt van onze diensten, dient u ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Alle persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt als gevolg van uw gebruik van onze diensten zal worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid. Voor zover er tegenstrijdigheden zijn tussen deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
  • Er zijn geen plannen om externe advertenties op onze website toe te voegen, het gebruik van deze website is altijd gratis.
  • U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw gebruik van deze website. Het bedrijf kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze veiligheidsverplichting.
  • U gaat ermee akkoord dat, voor zover u persoonlijke gegevens aan Armstrongtyres verstrekt, deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en dat u alle persoonlijke gegevens indien nodig zult bijwerken. Het gebruik van bedrijfslogo’s, advertenties, webadressen, contactgegevens, foto’s van beroemdheden of het ongeoorloofde gebruik van afbeeldingen die eigendom zijn van anderen is verboden.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste content en activiteiten die onder uw identiteit plaatsvinden.
  • U mag de Service niet gebruiken voor illegale doeleinden of om wetten in uw rechtsgebied te overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).
  • U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • U kunt de inhoud van onze website laten verwijderen door contact met ons op te nemen via hello@armstrongtyres.com . Wij zullen trachten dergelijke verzoeken te beoordelen en de inhoud en gebruikers die wij bepalen te verwijderen, naar eigen goeddunken en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Door te voorzien in een mechanisme voor het indienen van klachten beloven we echter niet dat we al deze klachten zullen herzien of dat we naar aanleiding van dergelijke klachten actie zullen ondernemen. Houd er echter rekening mee dat als de inhoud al is gedistribueerd naar andere websites of gepubliceerd in andere media, wij deze niet kunnen heroveren en verwijderen. Ook kan een back-up of een restkopie van de inhoud die we van deze website verwijderen op back-up servers blijven staan.
  • Als u verzoekt om de door u verstrekte persoonlijke informatie te verwijderen, zullen wij uw verzoek binnen 30 jaar herzien en verder behandelen, en deze informatie zal permanent worden verwijderd uit onze database.
   Houd er echter rekening mee dat als de informatie al is verspreid naar andere websites of gepubliceerd in andere media, of als er analytische gegevens zijn verstrekt, wij deze niet kunnen heroveren en verwijderen. Ook kan een back-up of een restkopie van de inhoud die we van deze website verwijderen op back-up servers blijven staan.
   Het verwijderen van de informatie kan een verwijdering zijn of een volledig onomkeerbare misvorming van de informatie.
  • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook service te weigeren aan wie dan ook.
  • We kunnen de benodigde informatie verzamelen om de gevraagde dienst te leveren via ons portaal, e-mail, fax, tekst, telefoontjes en post.
  • Hoewel de meeste mensen die Armstrongtyres gebruiken succesvolle ervaringen hebben, krijgen we af en toe meldingen van mensen die proberen de gemeenschap op te lichten of te bedriegen.
  • Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De service wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.
  • U begrijpt dat het bedrijf gebruik maakt van externe leveranciers en hostingpartners om de nodige hardware, software, netwerken, opslag en aanverwante technologie te leveren die nodig is om de Service uit te voeren.
  • U mag de website niet wijzigen, aanpassen of hacken.
  • U mag geen andere website wijzigen om ten onrechte te impliceren dat deze verbonden is met de Service of het Bedrijf.
  • U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, geen gebruik te maken van de Service of geen toegang te verlenen tot de Service zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
  • Mondeling, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (met inbegrip van dreigementen met misbruik of vergelding) van een klant van de Dienst, een medewerker van het bedrijf of een functionaris zal resulteren in onmiddellijke actie door het bedrijf.
  • U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Service, inclusief uw inhoud, ongecodeerd kan worden overgedragen en betrekking heeft op (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om zich aan te passen aan de technische eisen van het aansluiten van netwerken of apparaten.
  • U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als de Vennootschap op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken; (ii) de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit aangekochte of verkregen goederen, gegevens, informatie of diensten of ontvangen berichten of transacties die via of van de dienst zijn aangegaan; (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van een derde partij over de dienst; (v) of enige andere aangelegenheid met betrekking tot de dienst.
  • Deze website kan links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Omdat we geen controle hebben over websites van derden, zijn we niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van die websites en zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, reclame, diensten, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites. Armstrongtyres is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, reclame, diensten, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden; uw gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van de eigenaar van dergelijke websites.
  • Het niet uitoefenen of afdwingen door het Bedrijf van enig recht of enige bepaling van de Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, waarbij eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en het Bedrijf (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden) worden overgedragen.
  • Alle nieuwe functies die de huidige dienst aanvullen of verbeteren, met inbegrip van het vrijgeven van nieuwe tools en middelen, zijn onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Voortzetting van het gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.
  • Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd elk onderdeel van de Service te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving.

  Vragen over de voorwaarden dienen te worden gericht aan hello@armstrongtyres.com .

 • Intellectuele Eigendomsrechten

  Behalve de inhoud die u bezit, is Armstrongtyres™ en/of haar licentiegevers eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen die deze website bevat. U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

 • Beperkingen

  • U bent specifiek beperkt tot het volgende
   • het publiceren van websitemateriaal in andere media;
   • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van websitemateriaal;
   • het in het openbaar uitvoeren en/of het tonen van websitemateriaal;
   • het gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
   • het gebruik van deze website op een manier die de toegang van de gebruiker tot deze website beïnvloedt;
   • het gebruik van deze website in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de website, of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
   • het verrichten van datamining, dataverzameling, gegevensextractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
   • het gebruik van deze website voor het maken van reclame of marketing.
  • Bepaalde delen van deze website zijn beperkt toegankelijk voor u en Armstrongtyres™ kan u verder beperken in de toegang tot delen van deze website, op elk moment, in absolute discretie. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u dient deze ook vertrouwelijk te behandelen.
 • Uw inhoud

  In deze Algemene Voorwaarden van de Website wordt onder “Uw Content” verstaan: alle informatie, audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Armstrongtyres™ een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle media. Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Armstrongtyres™ behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving uw inhoud van deze website te verwijderen.

 • Handelsmerken

  De namen en logo’s van Armstrongtyres (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die van haar filialen), alle product- en servicenamen, alle afbeeldingen, alle knoopsymbolen, en alle handelsmerken, servicemerken en logo’s die binnen deze website verschijnen, tenzij anders vermeld, zijn handelsmerken (al dan niet geregistreerd), dienstmerken en/of trade dress van Armstrongtyres en/of haar filialen (de “Armstrongtyres-merken”). Alle andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo’s, servicemerken en/of handelsvormen die binnen deze website worden genoemd, weergegeven, geciteerd of anderszins aangegeven, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. U bent niet bevoegd om de Armstrongtyres-merken op enigerlei wijze te tonen of te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U bent niet bevoegd om handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo’s, servicemerken en/of handelsimago’s van andere eigenaren van deze website te tonen of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze eigenaren. Het gebruik of misbruik van de Armstrongtyres-merken of andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo’s, servicemerken en/of trade dress of andere materialen die hierin zijn opgenomen, is uitdrukkelijk verboden, behalve voor zover toegestaan in dit document.

 • Geen garanties

  Deze website wordt geleverd “zoals het is”, met alle fouten, en Armstrongtyres™ geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies.

 • Beperking van de Aansprakelijkheid

  In geen geval zal Armstrongtyres™, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid onder contract staat. Armstrongtyres™, met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

 • Schadeloosstelling

  U vrijwaart Armstrongtyres™ hierbij voor zover mogelijk van en tegen enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw inbreuk op een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

 • Scheidbaarheid

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige bepalingen in deze Voorwaarden.

 • Verplichtingen

  Als tegenprestatie voor uw gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat, voor zover u persoonlijke gegevens aan Armstrongtyres verstrekt, deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en dat u alle persoonlijke gegevens indien nodig zult actualiseren. Het gebruik van bedrijfslogo’s, advertenties, webadressen, contactgegevens, foto’s van beroemdheden of het ongeoorloofde gebruik van afbeeldingen die eigendom zijn van anderen is verboden.

 • Opdracht

  Armstrongtyres™ mag haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden overdragen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen, over te dragen of uit te besteden.

 • Gesamte Vereinbarung

  Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Armstrongtyres™ en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

 • Toepasselijk recht & jurisdictie

  Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake tegenstrijdigheden in het recht. Alle handelingen of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend in Nederland plaatsvinden. U stemt er hierbij onherroepelijk mee in en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken voor al deze doeleinden. Wij behouden ons echter het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in elk rechtsgebied waar wij van mening zijn dat er een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden plaatsvindt of ontstaat.

 • Wijziging, Stopzetting en Beëindiging

  Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze website (of een deel ervan) en/of de informatie, materialen en diensten die via deze website (of een deel ervan) beschikbaar zijn, te wijzigen, te bewerken, te verwijderen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, bewerking, verwijdering, opschorting of stopzetting van deze website. U gaat er ook mee akkoord dat Armstrongtyres, naar eigen goeddunken, uw gebruik van deze website mag beëindigen om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, voor gebrek aan gebruik of als Armstrongtyres van mening is dat u de letter of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of er niet naar heeft gehandeld. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot deze website onder een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden kan worden beïnvloed zonder voorafgaande kennisgeving, en erkent en gaat ermee akkoord dat Armstrongtyres alle gerelateerde informatie aan u op deze website onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen. Verder gaat u ermee akkoord dat Armstrongtyres niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot deze website.

 • Veranderingen in de Gebruikersvoorwaarden

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn actueel vanaf de hierboven vermelde ingangsdatum. Armstrong tyres behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wetten en principes. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum waarop we de herziene versie op deze website plaatsen. Als u deze website blijft gebruiken nadat we de herziene gebruiksvoorwaarden hebben geplaatst, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene Gebruiksvoorwaarden. Als u er op enig moment voor kiest om deze gebruiksvoorwaarden niet te accepteren, dient u deze website niet te gebruiken.

 • Vragen

  Als u vragen heeft over deze website of over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op: hello@armstrongtyres.com.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information